game over. (for now)game over.

Je to tak přátelé! Je to srdcervoucí a krutá pravda. Ani nevím, jak to shrnout do jednoho srozumitelného textu, aby to dávalo všem smysl.

Ta fatální zpráva je, že THE SPACE na konci dubna (respektive jakmile doprodáme současnou nabídku) končí.
Poslední měsíce mě stály obrovský kus emocí, mé osobnosti, sil a spousty dalších věcí. Ke všemu se vždy stavím čelem. Rozhodl jsem se proto, tento, dost možná nevyhnutelný osud neoddalovat.
Krám je zavřen.

Možná se v nedaleké budoucnosti naskytne příležitost. Možná pro otevření další kapitoly této značky. Možná pro její expanzi. Snad i pro zachování její filozofie a hodnot. Těžko říct, zda to bude zde, někde na Zemi, případně v jiném časoprostoru. Každopádně se něco stane.

Jsem hrdý na to, co jsme tady společně vybudovali. THE SPACE, v podobě, ve které ji tady znáte není mega továrna, to vám na rovinu povím. Vrtulník a jachta pořád nikde. hah.
Kvalitní surovina, maximální důraz na produkt, vytříbená prezentace a smysluplná cena je něco, co asi bohužel zatím nemá budoucnost na našem trhu. Možná pro pár vyjímečných. Kupní síla (ta velkoobchodní) je pro nás malá a já na tom šetřit nehodlám. Narovinu Vám mohu říct, že výběrových pražíren, které v Česku nakupují kvalitní surovinu, správně ji upravují a přidávají další přidanou hodnotu je sotva pár. Zbytek se jen přiživuje na tomto trendu a v zásadě jen praží kafe. Ale tu výběrovost bych tam už moc nehledal. Někomu to možná stačí, ale já tento typ nejsem. Chci něco, co má příběh, kvalitu, myšlenku a transparentnost. Chci něco co si zaslouží přívlastek „specialty“ nebo „výběrový“ chcete-li. Bohužel celá stávající situace trh netřídí na základě kvality, ale požadavkem ceny, bez ohledu na kvalitu. To je něco, z čeho je mi vážně smutno. Situaci jsem vyhodnotil tak, že pro mě je lepší se vydat za novou výzvou než jít proti svým zákazníkům a proti svému přesvědčení.

Bohužel tento přístup se zcela samozřejmě týká celé řady oborů. Možná se mnou někdo souhlasit v nečem nebude. Pořád je to jen můj osobní pohled. Jsem ale velmi vděčný za všechny zážitky, které mi tohle odvětví za poslední roky přineslo. Jsem vděčný za všechny úsměvy, zkušenosti a hlavně přátele, které jsem na této cestě poznal.

Česko vždy bylo a vždy bude můj domov, ale velkou část mé osobnosti zformovalo zahraničí a láska k cestování. A na otázku, zda je za plotem tráva zelenější si alespoň můžu odpovědět. Je to věc, kterou jsem chtěl vždy zkusit. Vytvořit něco, co bude snad „lovebrand“ více než jedné národnosti. Možná to bude totální fuck-up a možná tento útěk do divočiny (snad ne na otevřené pláně Antarktidy) je to, co jsem celý život hledal a měl udělat.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomto doposud podíleli. Nekonečné dík! Poděkovat musím i všem, kteří si od nás kafe kupovali, napájeli se jím celé dny v kavárnách, kanclu a doma. Bez vás by to nešlo a vám všem také velké díky! Děkuji všem mnohokrát! Cítím velký vděk a pokoru.

Pokud se zadaří, tak se určitě s naší kávou ještě někdy setkáte i v českých kavárnách (v těch poctivých, které snad přežijí). Takže není třeba smutnit. Život jede dál a já udělám maximum proto, aby THE SPACE ve své druhé kapitole bylo úspěšnější. Pojďme si užít těch posledních pár týdnů, a pak než se vrátíme, žijte blaze, ve zdraví a s úsměvem na tváři pijte kvalitní kafe s příběhem a sledujte naši cestu dál. Třeba to bude pěkná prča! Už teď mi to nahání husí kůži.

(pokud vás text dostatečně nedojal, tak doporučuji jako podkres skladbu „L'Arena“ od Ennio Morricone)

vi.


------

game over.

It is true! It is heartbreaking. I don't even know how to put it together in one clear text to make sense to everyone.

The main news is that THE SPACE ends at the end of April (or as soon as we sell the current coffee line-up).
The last few months have cost me a huge chunk of emotion, my personality, my strength, and a lot of other things. I decided not to delay this, quite possibly inevitable fate.
The roastery is closed.

There may be an opportunity in the near future. Maybe to open another chapter of this roastery and brand. Maybe for its expansion. Perhaps also to preserve its philosophy and values. It's hard to say whether it will be here, somewhere on Earth, or in another space-time. Anyway, something happens.

I'm proud of what we've built here together. THE SPACE, in the form you know it here, is not a mega factory. I still do not have a helicopter and yacht.. hah.
Quality raw material, maximum emphasis on the product, refined presentation, and a meaningful price is something that unfortunately probably has no future in our market yet. Maybe for a few lucky ones. Wholesale for our philosophy is still small. I can tell you clearly that there are (in the CZ) hardly a few roasters that buy quality raw material, adjust it correctly, and add other added value. The rest just feeds on this trend and basically just roasts coffee. But I wouldn't look for that „specialty“ word there anymore. It may be enough for someone, but I'm not this type. I want something that has a story, quality, idea, and transparency. I want something that deserves the adjective "specialty". Unfortunately, the whole current situation is not classified by the market on the basis of quality, but by the requirement of price, regardless of quality. That's something I'm really sad about. I evaluated the situation in such a way that it is better for me to go for a new challenge than to go against my customers and against my beliefs.

Maybe someone won't agree with me on something. It's still just my personal opinion. But I am very grateful for all the experiences that this industry has brought me in recent years. I am grateful for all the smiles, experiences, and especially the friends I met on this journey.

The Czech Republic has always been and always will be my home, but a large part of my personality was created from my love of traveling. It's something I've always wanted to try. To create something that will perhaps be a "love brand" of more than one nationality. Maybe it will be a total fuck-up and maybe this escape into the wilderness is what I have been looking for and should have done all my life.

I would like to thank everyone who has been involved in this so far. Endless thank you! I must also thank everyone who bought coffee from us, drink it all day in cafes, the office and at home. It would not be possible without you and many thanks to you all! Thank you all so much! I feel great gratitude and humbleness.

If it works, you will definitely meet our coffee in Czech cafes (in the honest ones, which will hopefully survive). So no need to be sad. The show must go on and I will do my best to make THE SPACE more successful in its second chapter. Let's enjoy the last few weeks, and then before we return, live blissfully, in health, and with a smile on your face. Drink quality coffee with a story and follow our journey. Maybe it will be a nice journey!

(If the text didn't satisfy your emotional experience, I recommend the song "L'Arena" by Ennio Morricone and read the text again)

vi.